Amber avatar
Săn Gem
Chuyên săn Gem, kèo Airdrop và Retroactive chất lượng

Tổng hợp các task cày zkSync Airdrop

Tổng hợp các Dapps thông dụng nên trải nghiệm để gia tăng cơ hội nhận được Airdrop khủng trên zkSync.
Amber avatar
Săn Gem
Chuyên săn Gem, kèo Airdrop và Retroactive chất lượng
7 min read
Published Jul 08 2023
Updated Aug 14 2023
Amber media