Amber avatar
Săn Gem
Chuyên săn Gem, kèo Airdrop và Retroactive chất lượng

Hướng dẫn tham gia Taiko Alpha-4 Testnet (Eldfell L3)

Hướng dẫn tham gia Taiko Alpha-4 Testnet để có cơ hội nhận Airdrop cực khủng từ dự án blockchain Layer2 được "chính chủ" Vitalik Buterin nhắc tên.
Amber avatar
Săn Gem
Chuyên săn Gem, kèo Airdrop và Retroactive chất lượng
4 min read
Published Jul 25 2023
Updated Aug 28 2023
Amber media